Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
  ul. Sztabowa 100
  53-310 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej) i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań w sprawach orzekania odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników,
 • inicjowanie i branie udziału w postępowaniach: upadłościowych i naprawczych, wieczystoksięgowych, dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego,w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących,
 • wystawianie upomnień a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,
 • wydawanie decyzji w sprawach zabezpieczeń na poczet zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń w sprawach zabezpieczenia na majątku zobowiązanego,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
  -narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  -praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -pomieszczenie biurowe w budynku wielokondygnacyjnym z windą,
  -urząd dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  -parking przy budynku urzędu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • znajomość przepisów postępowania egzekucyjnego,
  • znajomość przepisów prawa upadłościowego i naprawczego,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na tej podstawie decyzji,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne),
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność rozmowy z trudnym klientem,
  • umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym,
 • studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego lub rachunkowości,
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego BIBLIOTEKA AKT, POLTAX, POLTAX 2B,EGAPOLTAX,
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego RATY, z obsługi programu CZM,
 • 1 rok doświadczenia w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru.
  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. List motywacyjny oraz oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej
  we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej
  we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi
  2.267,35 brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,210.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 33-89-322 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 36-52-714 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.