Komenda Miejska Policji w Chorzowie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Kryminalnym KMP w Chorzowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Chorzów 41-503 ul. Legnicka 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do wydziału,
 • ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z wydziału,
 • kopertowanie, adresowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji w celu jej doręczenia adresatom,
 • obsługa komputera i poczty elektroniczej w celu uzyskania i przekazania informacji powstałych w toku bieżącej pracy,
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów wytworzonych przez pracowników wydziału do składnicy akt,
 • redagowanie pism w celu wsparcia bieżącej pracy Naczelnika Wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze, realizacja bieżących poleceń we wskazanym zakresie zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, w budynku obecna winda.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy administracyjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • rzetelność,
  • dokładność,
  • umiejętność komunikowania się,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy administracyjno biurowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji.
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE (w przypadku posiadania takiego uprawnienia),

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Chorzowie ul.Legnicka1.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze 1750,00zł + dodatek z tytułu wysługi lat pracy. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów, oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niespełniające wymogów nie podlegają zwrotowi. Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia na stanowisko starszego referenta Wydziału Kryminalnego”. Informacje dotyczące kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu będą opublikowane w siedzibie KMP Chorzów oraz w BIP KMP Chorzów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 7715-219.