Komenda Miejska Policji w Gliwicach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw informatyki
 • w Referacie Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Gliwicach
  ul. Powstańców Warszawy 12
  44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naprawianie i konserwowanie urządzeń komputerowych i systemów operacyjnych poprzez wymianę podzespołów, dokonywanie aktualizacji oprogramowania, sporządzanie kopii zapasowych, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu.
 • Zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, w celu zachowania na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.
 • Kontrolowanie komputerów z dostępem do sieci Internet, w celu bezpiecznej i optymalnej ich eksploatacji.
 • Udzielanie technicznego wsparcia użytkownikom systemów teleinformatycznych, w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki.
 • Przeprowadzanie kontroli poprawności wykorzystania przydzielonych środków technicznych, w celu optymalnego ich wykorzystania oraz prowadzenie ewidencji sprzętu informatyki będącego na wyposażeniu jednostki.
 • Planowanie z wyprzedzeniem do jednego miesiąca zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne, urządzenia teleinformatyczne oraz inne środki techniczne służące sprawnemu działaniu KMP w Gliwicach oraz jednostek podległych, w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem informatycznym i materiałami eksploatacyjnymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), drukarkę, kserokopiarkę. Na stanowisku pracy występuje oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca związana z naprawą i konserwacją urządzeń komputerowych, systemów operacyjnych i innych urządzeń teleinformatycznych oraz wsparciem użytkowników i czuwaniem nad bezpieczeństwem systemów i sieci.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy starszego referenta do spraw informatyki w Referacie Łączności i Informatyki usytuowane jest na drugim piętrze w budynku KMP w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy 12. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów. Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność samodzielnego realizowania zadań,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność komunikowania się,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne”.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu informatycznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie informatyki,
 • w przypadku trwania zatrudnienia w trakcie składania dokumentów aplikacyjnych wymaganym dokumentem potwierdzającym 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie informatyki jest zaświadczenie od pracodawcy, z aktualną datą, potwierdzające okres zatrudnienia,
 • wyżej wymienione oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą oraz odręcznym podpisem.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego w zakresie informatyki.

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Powstańców Warszawy 12
  44-100 Gliwice

  Zespół Kadr i Szkolenia, II piętro, pokój 202

Inne informacje:


  Wynagrodzenie zasadnicze: 1 759,54 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

  Oferty niepodpisane odręcznie, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach lub data stempla pocztowego).

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KMP w Gliwicach, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o kolejnych etapach selekcji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (032) 336-93-54, (032) 336-93-95.