Komenda Miejska Policji w Katowicach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej dokumentów jawnych
 • Zespół Prezydialny Komisariatu Policji V w Katowicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Komisariat Policji V w Katowicach
  ul. Lwowska 7
  40-389 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno-biurową,
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dziennikach,
 • doręczanie korespondencji funkcjonariuszom zgodnie z dekretacją,
 • sporządzanie dokumentów i pism na potrzeby jednostki,
 • rozliczanie funkcjonariuszy zwalnianych ze służby i przenoszonych do innych jednostek z dokumentacji jawnej,
 • wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów jawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, ksero, drukarkę oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze poniżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku KP V w Katowicach znajduje się przy ul. Lwowskiej 7 nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • samodzielność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Katowicach
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1 750,17 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Życiorys w formie CV.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KMP, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 2508