Komenda Miejska Policji w Olsztynie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  ul. Partyzantów 23
  10-959 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej komórek organizacyjnych KMP w Olsztynie
 • przyjmowanie, rozdział i ewidencjonowanie oraz dystrybucja korespondencji z prokuratur, sądów, Poczty Specjalnej oraz Poczty Polskiej
 • pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji służbowej w wewnętrznym obiegu dokumentacji
 • prowadzenie placówki Poczty Specjalnej w zakresie prowadzenia dokumentacji, przyjęcia i dystrybucji przesyłek, zestawień statystycznych, aktualizacja i ewidencja upoważnień do odbioru przesyłek z Poczty Specjalnej
 • zastępstwa w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie
 • gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom zasobów archiwalnych składnicy akt KMP w Olsztynie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w systemie ośmiogodzinnym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie
  – wymuszona pozycja ciała
  -praca okresowo przy monitorze ekranowym
  – praca w pomieszczeniach piwnicznych w narażeniu na czynniki biologiczne(bakterie, wirusy, grzyby) w niskich temperaturach ( ok. 16° C) – do 2 godzin dziennie
  – bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy zespołowej
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność organizacji własnej pracy
  • umiejętność rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji, archiwistyki
 • znajomość przepisów resortowych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • umiejętność redagowania pism

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Olsztynie
  Partyzantów 23
  10-959 Olsztyn
  Zespół Kadr i Szkolenia

Inne informacje:

  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
  – oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
  – oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
  – oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
  – złożone dokumenty nie będą zwracane,
  – wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie
  – wynagrodzenie 1750 zł brutto
  – wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP KMP w Olsztynie,
  – dodatkowe informacje: tel. 089 522-33-38