Komenda Miejska Policji w Szczecinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw informatyki
 • w Referacie Łączności i Informatyki KMP w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  ul. Kaszubska 35
  70-227 SzczecinMiejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie użytkownikami posiadającymi dostęp do PSTD oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie.
 • administrowanie zasobami oraz systemami znajdującymi się na serwerach lokalnych oraz stacjach roboczych włączonych do PSTD.
 • Wykonywanie niezbędnych zmian oprogramowania systemów i aplikacji.
 • Utrzymywanie sprawności technicznej sprzętu informatycznego eksploatowanego w KMP oraz jednostkach podległych.
 • Wykonywanie w ramach własnych możliwości napraw sprzętu informatycznego KMP.
 • Nadzorowanie obiegu sprzętu przekazywanego do firm świadczących serwis w zakresie informatycznym.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji jawnej oraz niejawnej związanej z działaniem komórki organizacyjnej.
 • Tworzenie, konfiguracja, obsługa i szkolenie uzytkowników kont pocztowych w sieci PSTD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu w godzinach 07:30-15:30, praca wykonywana przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.Oświetlenie naturalne i sztuczne. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek 2 kondygnacyjny. Praca wykonywana na 2 piętrze / brak podjazdu i wind/.  Inne
  Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,058 kwoty bazowej -wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto 1982,52 zł.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane: informatyczne, teleinformatyczne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office lub podobnego pakietu, naprawa i rozbudowa sieci informatycznej, znajomość kodu HTML,LINUX,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B,

wymagania dodatkowe

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie posiadanych uprawnień / prawo jazdy/

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kaszubska 35
  70-227 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 10/2015 – st. referent RŁ i I

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP Szczecinie przed upływem tego terminu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-82-13-195 lub 91-82-13-183