Komenda Miejska Policji w Tychach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw do spraw kancelaryjno-biurowych
 • Wydział Kryminalny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policja
  ul. Aleja Bielska 46
  43-100 Tychy

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Naczelnika Wydziału oraz rozdział i wysyłanie korespondencji
 • elektroniczna ewidencja pism i dokumentów wpływających i wychodzących z sekretariatu,
 • przyjmowanie i wysyłanie poczty zwykłej i specjalnej,
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów wydziału do składnicy akt
 • obsługa komputera, systemu faksowo-mailowego, poczty elektronicznej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca jednozmianowa, system ośmiogodzinny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku. Budynek nie posiada wind. Wymuszona pozycja ciała /praca siedząca/, oświetlenie naturalne i sztuczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji

wymagania dodatkowe

 • średnie o kierunku administracyjno-biurowym,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi komputera,
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność komunikowania się,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Al.Bielska 46
  43-100 Tychy

Inne informacje:

  Wynagrodzenie brutto 1750,- złotych miesięcznie+ dodatek z tytułu wysługi lat pracy (5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niepodpisane, niekompletne, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostana zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu ( do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 325-62-19 lub 325-63-18.
  Wzory oświadczeń są dostępne na stronie internetowej KWP Katowice w zakładce; Praca w Śląskiej Policji” odsyłacz „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” podkategoria ” Informacja dot wymaganych dokumentów i oświadczeń.