Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej
 • Wydział Wspomagający KMP Zielona Góra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, Zespół Kadr i Szkolenia ,
  ul. Partyzantów 40,
  65-332 Zielona Góra,

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji jawnej
 • Prowadzenie wymaganych jawnych dzienników (korespondencyjnych, podawczych, przepisów, książek doręczeń), rejestrów i ewidencji: obiegu informacji koordynacyjnych, zdawania i pobierania kluczy, czasu pracy – list obecności, urlopów i zwolnień lekarskich, nadgodzin, połączeń z telefonu i faksu służbowego, pieczęci stempli i referentek, przesyłek odebranych nadanych zwykłych i poleconych
 • Przyjmowanie i przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych oraz przygotowanie i przekazanie ich do archiwum
 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnego, przyjmowanie i wysyłanie dokumentów niejawnych ZASTRZEŻONE, przechowywanie i archiwizowanie ich.
 • Prowadzenie elektronicznego systemu urlopów i zwolnień lekarskich SWOP
 • W zakresie udzielonych uprawnień wspomaga w rejestrowaniu zdarzeń w oparciu o meldunki KSIP

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym,
  – stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i narzędzia diagnostyczne,
  – obsługa komputera,
  – czas pracy zgodnie z przepisami o ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek KMP Zielona Góra, usytuowany jest przy ul. Partyzantów 40, budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Budynek użyteczności publicznej o charakterze administracyjno biurowym, przeznaczony do kompleksowej obsługi interesantów. Występuje utrudniony dostęp do pomieszczeń budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  •  Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11.09.2008r „w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną”
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010r
  • Rozporządzenie MSW z dnia19.09.2014 r w sprawie urlopów policjantów
  • Decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.
  • Decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych Systemu Informacji Operacyjnych
  • Ustawa z dnia 05.08.2010r. o Ochronie Informacji Niejawnych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
  • Zarządzenie nr 45/2008 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.05.2008 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

wymagania dodatkowe

 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • łatwość komunikacji, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole
 • asertywność i umiejętność przekonywania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy
 • kopie odbytych kursów, przeszkoleń i uprawnień

Termin składania dokumentów:

  19-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra

  Oferta pracy Nr

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Listę kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce każdego następnego etapu naboru będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej KMP Zielona Góra pod adresem www.zgora.lubuska.policja.gov.pl w zakładce BIP KMP Zielona Góra, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu naboru. Planowane techniki naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna