Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prezydialnych
 • w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
  ul. Warszawska 13
  89-620 Chojnice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna Komendanta Powiatowego Policji oraz jego Zastępcy oraz zapewnienie sprawnego obiegu informacji i korespondencji związnej z zakresem zadań Zespołu Prezydialnego
 • sporzadzanie projektów aktów wewnetrznego kierowania jednostki oraz ich aktualizacja zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem aktów prawnych jednostki
 • udzielanie policjantom oraz pracownikom Policji informacji odnośnie aktualnego stanu i zakresu obowiązujących aktów prawnych
 • opracowywanie wykazów obowiązujących aktów prawnych oraz archiwizowanie przepisów, które utraciły moc prawną
 • wykonywanie analiz, planów i harmonogramów zleconych przez przełożonego
 • koordynowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie wdrażania przedsięwzięć zleconych przez kierownictwo jednostki
 • planowanie i organizowanie narad, odpraw słuzbowych, spotkań i zadań związanych z obowiązkami Komendanta Powiatowego Policji i jego Zastępcy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze biurowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obsługa komputera. Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind i pojazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych toalet

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
  • umiejętność prawidłowej interpretacji oraz systematyzowania przepisów prawnych
  • bardzo dobra znojomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • bardzo dobra znajomość Zarządzenia 17 KGP z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, ponocy prawnej ( Dz. Urz. KGP z 2014 r. nr 38 ze zm.)
  • nieposzlakowana opinia i gotowość poddania się procedurze postępowania sprawdzającego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • terminowość i umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia ( w przypadku niewydania świadectwa pracy przez prcodawcę:oświadczenie zawierające informację o fakcie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy oraz okresie zatrudnienia, stanowisku i trybie rozwiązania stosunku pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Warszawska 13
  89-620 Chojnice

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną