Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Zespole Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
  ul. Wyspiańskiego 8
  39-300 Mielec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mielec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki mandatowej tj. pobiera,wydaje, prowadzi ewidencjonuje wydawanych bloczków, sporządzanie specyfikacji przyjmowanych odcinków mandatowych w celu przekazania tych zestawień pracownikom delegatury Urzędu w Tarnobrzegu,
 • prowadzenie obsługi logistycznej funkcjonariuszy w zakresie wszelkich należności związanych z prawem do lokalu mieszkalnego w celu przyznania im mieszkań służbowych lub przyznanie im świadczeń z tym związanych,
 • przyjmowanie od funkcjonariuszy policji oświadczeń o dojazdach do pracy oraz sporządzanie dokumentów do wypłaty w celu zwrotu kosztów należności za dojazdy oraz przekazywania tych zestawień do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 • opracowuje, pisemne odpowiedzi na sprawy zlecone przez przełożonego w zakresie wykonywania czynności służbowych,
 • archiwizuje bieżącą dokumentację wytworzoną na stanowisku pracy w trakcie realizacji bieżących zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ( brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku KPP ).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze logistycznej w administracji publicznej, w tym 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów i zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej,
  • doświadczenie w prowadzeniu gospodarki mandatowej,
  • umiejętoność interpretacji przepisów,
  • umiejętność obsługi komputera w tym programów word i exel oraz urządzeń biurowych,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • rzetelność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów ( świadectw pracy, zaświadczeń od pracodawcy ) potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wyspiańskiego 8
  39-300 Mielec
  Sekretariat I piętro, pokój 201

Inne informacje: