Komenda Powiatowa Policji w Olecku

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw wprowadzania danych policyjnych
 • w Zespole Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zamkowa 1 19-400 Olecko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olecko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja i modyfikacja prowadzonych postępowań i czynności w sprawach zdarzeń kryminalnych w policyjnych systemach informatycznych
 • wprowadzanie do policyjnych systemów informatycznych informacji z odpowiednich druków oraz utraconych rzeczy w wyniku przestępstw lub wykroczeń
 • dokonywanie sprawdzeń w bazach informacyjnych i udzielanie informacji uprawnionym policjantom i pracownikom komendy w celu dostarczenia aktualnej informacji kryminalnej
 • nadawanie i odbieranie uprawnień plicjantom do systemów informatycznych
 • administrowanie lokalnymi bazami
 • obsługa i nadzór modułów informatycznych
 • administrowanie systemów informatycznych
 • archiwizowanie i zabezpieczenie na nośnikach taśmowych, danych zgromadzonych w systemach komputerowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy monitorze ekranowym, wymuszona pozycja ciała, wyjazdy służbowe w celu odbycia szkoleń

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka, ksero, praca przy sztucznym oświetleniu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie informatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Ochronie Danych Osobowych
  • znajomość ustawy o Policji
  • znajomość rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przetwarzania danych przez Policję
  • obsługa systemu Windows i aplikacji
  • administrowanie lokalnymi sieciami
  • podstawowa wiedza z zakresu budowy i konserwacji sprzętu komputerowego
  • znajomość aplikacji bazodanowych
  • znajomość budowy stron internetowych
  • systematyczność
  • rzetelność
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne

wymagania dodatkowe

 • wyksztalcenie wyższe
 • umiejetność pracy w zespole
 • znajomość systemu operacyjnego SCO UNIX
 • certyfikat CISCO
 • 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia), w tym dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia w zakresie informatycznym

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Olecku
  Zamkowa 1
  19- 400 Olecko

  sekretariat pok. nr 8

Inne informacje:


  Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (87)520 7225, (87)520 7227