Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi baz danych
 • Zespół Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
  ul. Bosacka 42, 47-400 Racibórz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja i modyfikacja informacji w policyjnych systemach informatycznych, w celu rzetelnego gromadzenia danych,
 • Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych oraz sparawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowanymi dokumentami rejestracyjnymi, w celu dostarczenia aktualnych danych,
 • Przetwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu danych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień i porówniań, w celu dostarczenia informacji,
 • Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych systemach informatycznych za pomocą środków komunikacji radjowej, w celu dostarczenia informacji patrlom pełniącym służbę w KPP Racibórz,
 • Odręczne ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Zespołu Łączności i Informatyki, celem podjęcia i wykonywania dalszch zadań,
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów wytworzonych przez pracowników Zespołu Łączności i Informatyki do Skałdnicy Akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie czasu pracy, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wykonywanie pracy w nietypowych godzinach pracy w trakcie dyżurów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku „C” w kompleksie budynków KPP Racibórz-brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowiskach administracyjno-biurowych w adminstracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie Bezpieczeństwa o klauzuli Poufne
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Rzetelność, terminowość, umiejętność współpracy, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Bosacka 42
  47-400 Racibórz

Inne informacje:


  Wynagrodzenie zasadnicze: 1.759,54 złoty brutto+dodatek z tyt. wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem starszy referent Zespołu Łączności i Informatyki. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji. Proszę o podanie aktualnych telefonów w składanej dokumentacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 4594 221 lub 32 4594 222