Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw • do spraw składnicy akt Komendy Powiatowej Policji i medycyny pracy
 • w Zespole ds. Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  66-500 Strzelce Krajeńskie,
  ul. Brzozowa 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Strzelce Krajeńskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie składnicy akt KPP Strzelce Krajeńskie
 • udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt
 • wydawanie zaświadczeń i odpisów z posiadanej dokumentacji
 • brakowanie dokumentacji nie archiwalnej
 • prowadzenie spraw dotyczących medycyny pracy
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • archiwizacja dokumentów i sporządzanie spisów archiwalnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa jednozmianowa, sporadyczne kontakty z interesantami, sporadyczne wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach resortowych, udział w pracach komisji, zastępstwa na innych stanowiskach cywilnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa przy oświetleniu dziennym i sztucznym, obsługa komputera
  Inne
  – narzędzia pracy – komputer, kserokopiarka – bariery architektoniczne – brak wind

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera
  • dyspozycyjność
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność redagowania pism i notatek

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Brzozowa 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie

Inne informacje:

  – proponowane wynagrodzenie: 1750,-
  – w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  – dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
  – list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
  – osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie, brak powiadomienia w ciągu 5 dni roboczych oznacza niezakwalifikowanie się do kolejnego etapu postępowania,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7630870.