Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Zespole ds. Teleinformatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
  ul. Wolności 15
  57-100 Strzelin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Strzelin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie na poziomie lokalnym Komendy policyjnych systemów informatycznych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania;
 • nadzór nad stanem technicznym i poprawnym funkcjonowaniem sprzętu teleinformatycznego;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nadawania, zmiany, oraz odwoływania uprawnień do dostępu do policyjnych systemów informatycznych na wniosek właściwych kierowników komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu Komendy w tym sprzętu powierzonego i prywatnego;
 • umieszczanie informacji i aktualizacja danych na stronie internetowej Komendy oraz BIP;
 • przestrzeganie procedur związanych z prawem do użytkowania w Komendzie prywatnego sprzętu komputerowego;
 • udział w realizacji zadań związanych z inwentaryzacją sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu Komendy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Komendy i podległych jednostkach
  – wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – bariery architektoniczne: schody, brak wind

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub teleinformatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa programów i systemów komputerowych
  • systematyczność i umiejętność pracy w zespole
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Sekretariat
  Wolności 15
  57-100 Strzelin

Inne informacje:

  Wynagrodzenie brutto 2.067,00 zł miesięcznie + dodatek za wysługę lat.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 717834223 lub 717834209