Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Zespołu Prezydialnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • .Codzienne odbieranie, przegląd i segregowanie korespondencji kierowanej do komórki/ jednostki organizacyjnej
 • Rejestrowanie dokumentacji w systemie SIDAS
 • Przyjmowanie i przygotowywanie przesyłek do wysłania
 • Przygotowywanie dokumentacji jawnej do archiwizacji
 • Sporządzanie protokołów brakowania, spisów akt przekazywanych do archiwum, prowadzenie rejestru teczek archiwalnych
 • Kwartalne rozliczanie funkcjonariuszy ze spraw ostatecznie załatwionych, sporządzanie wykazów spraw nierozliczonych
 • Aktualizacja bazy danych systemu „SWOP” w zakresie modułu Rejestracja Czasu Pracy oraz Kartoteka Absencyjna
 • Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i ewidencji urlopowej funkcjonariuszy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie pracy przy świetle dziennym i sztucznym.Częste kontakty z funkcjonariuszami i pracownikami oraz petentami z zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku występują bariery architektoniczne,brak wind.Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 6 miesięcy
  • znajomość podstaw prawnych zasad archiwizacji
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy
  • dyspozycyjność
  • obsługa urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • 2 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość systemu SIDAS
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Dworcowa 14
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto maksymalnie 1915,-
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wymagane oświadczenia stanowią indywidualnie wytworzone druki.
  Osoby niespełniające kryteriów nie będą informowane o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w naborze.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-58) 679-98-13 i 672-97-13.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.