Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
  ul. Wileńska 43A 05-200 Wołomin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołomin
 • Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
  05-200 Wołomin
  ul. Wileńska 43A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie Rejestru Spraw i Dochodzeń
 • prowadzenie Rejestru Odmów Wszczęcia
 • rejestracja dokumentów wpływających i koordynacja ich prawidłowego obiegu
 • gromadzenie i udostępnianie danych statystycznych dotyczących przestępczości oraz efektów wykrywczych komendy i innych podległych jednostek na podstawie informacji zawartych w RSD
 • przekazywanie do Zespołu Obsługi Informatycznej druków rejestracji KSIP niezwłocznie po ich wprowadzeniu do rejestru RSD w sposób zaewidencjonowany
 • udzielanie informacji interesantom
 • opracowywanie zestawień statystycznych zleconych przez kierownictwo Wydziału w oparciu o prowadzone rejestry
 • kompletowanie, porządkowanie i przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze
  – praca przy oświetleniu mieszanym
  – wymuszona pozycja ciała w związku z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy na I piętro, – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie praw i uprawnień członka korpusu służby cywilnej
  • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • szybkiego uczenia się,
  • umiejętność szybkiego działania
  • komunikatywność.
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ,,poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ,,poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wileńska 43A
  05-200 Wołomin

  Wydział Ogólny
  z dopiskiem „Oferta pracy WDŚ – zastępstwo”

Inne informacje:

  Umowa na czas określony – zastępstwo.

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. O terminie kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich