Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Zespole Gospodarki Materiałowo – Technicznej Wydziału Transportu KWP w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Hajnowska 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie bieżących zakupów części zamiennych, akcesoriów i materiałów.
 • Dokonywanie rozeznania cenowego i prowadzenie negocjacji cenowych w przypadku zakupów asortymentu nie objętego postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
 • W oparciu o analizę zużycia planowanie potrzeb materiałów i części zamiennych.
 • Analizowanie na bieżąco ilości wydatkowanych środków finansowych w poszczególnym asortymencie.
 • Szczegółowe rozpoznanie potrzeb materiałowych i dostarczanie części i materiału.
 • Dostarczanie i odbieranie podzespołów, sprzętu i przyrządów do/od zakładów naprawczych w przypadkach, gdy naprawa nie może być wykonana we własnym zapleczu obsługowo – naprawczym.
 • Prowadzenie reklamacji w sprawach jakościowych dostarczonego prze dostawców asortymentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze biurowym i wyjazdowym, kontakty bezpośrednie
  z pracownikami zajmującymi się gospodarką materiałową w wydziale oraz
  z instytucjami i podmiotami gospodarczymi współpracującymi z Policją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku. Realizowane zadania wymagają przebywania w różnych pomieszczeniach Stacji Obsługi oraz wyjazdów do kontrahentów zewnętrznych.
  Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy, samochód służbowy.
  Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.
  Warunki dodatkowe: praca przy oświetleniu sztucznym i dziennym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z gospodarką transportową.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Łatwość komunikacji.
  • Umiejętność negocjacji.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie średnie techniczne.
 • Obsługa komputera w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego. .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopia dokumentów potwierdzających staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok
  z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie na stanowisko nr 175727 ”


Inne informacje:

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
  w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC).
  Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego).
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
  Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 1761,41 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.