Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw ewidencjonowania i sprawozdawczości
 • w Oddziale Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie
  ul. Lubelska 37
  10-408 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Ministerstwa Finansów i Dyrektora Urzędu w celu dostarczenia pełnej i aktualnej informacji o postępowaniach prowadzonych przez Urząd,
 • przygotowywanie i sporządzanie dokumentów wymaganych procedurą oraz przekazywanie ich wskazanym inspektorom w celu wszczęcia postępowań kontrolnych,
 • prowadzenie korespondencji dotyczacej postępowań kontrolnych i zdarzeń pokontrolnych w celu zapewnienia aktualnych informacji w tym zakresie,
 • opracowywanie półrocznych planów kontroli w celu określenia i zaplanowania zadań kontrolnych poszczególnym komórkom merytorycznym Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji spraw w celu zapewnienia aktualnych informacji w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w siedzibie urzędu, kontakty z pracownikami, praca w biurze-budynek 3 piętrowy, budynek nie posiada windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacja podatkowa, znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność posługiwania się edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
  • zdolności analityczne,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie wszystkich świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Lubelska 37
  10-408 Olsztyn

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kandydaci będą powiadomieni o terminach i miejscach przeprowadzania poszczególnych etapów naboru, poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5324031