Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w II Oddziale Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
  ul. Drzymały 22
  45-342 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja pod ścisłym nadzorem inspektora kontroli skarbowej czynności kontrolnych, badanie dokumentów, ewidencji podatkowych i księgowych, w celu wyjaśnienia stanu faktycznego.
 • Współuczestnictwo pod ścisłym nadzorem inspektora kontroli skarbowej w sporządzaniu projektów decyzji i wyników kontroli i innych pism w celu umożliwienia organowi kontroli skarbowej podjęcia właściwego rozstrzygnięcia w sprawach.
 • Współuczestnictwo pod ścisłym nadzorem inspektora kontroli skarbowej w sporządzaniu protokołów i adnotacji, w celu udokumentowania czynności kontrolnych oraz innych dokumentów podatkowych.
 • Opracowanie dokumentacji pokontrolnej dla celów sprawozdawczości i analityczno-planistycznych.
 • Współuczestniczenie pod ścisłym nadzorem inspektora kontroli skarbowej w czynnościach sprawdzających wg rozpoznania w ramach prowadzonych postępowań oraz zlecone do wykonania przez inne UKS-y oraz Urzędy Skarbowe.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu akt postępowania kontrolnego oraz udział w czynnościach administracyjno – biurowych, związanych z prowadzonymi sprawami, zgodnie z obowiązującym w urzędzie obiegiem dokumentów, w celu odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli, sprawnego i terminowego przekazania akt kontroli do archiwum zakładowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
  • w razie potrzeby wykonywanie czynności służbowych poza normalnymi godzinami pracy (również w porze nocnej, soboty, niedziele),
  • praca przy komputerze,
  • stres i zagrożenia związane z przeprowadzaniem kontroli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca z wykorzystaniem komputera przenośnego oraz innych urządzeń biurowych,
  • budynek Urzędu przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • podczas pracy w terenie pracodawca nie ma wpływu na warunki pracy w miejscu przeprowadzania kontroli (mogą wystąpić bariery architektoniczne).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość prawa podatkowego i budżetowego oraz rachunkowości,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej,
 • umiejętność rozwiązywania zadań problemowych,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul.Drzymały 22
  45-342 Opole

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe –adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie oraz e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
  w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-77) 401-78-14
  Informacje o warunkach zatrudnienia, pomocnicze wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy można znaleźć na stronie BIP UKS www.opole.kskarbowa.gov.pl w zakładce Praca.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.