Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw sprawozdawczości i obsługi dokumentacyjnej
 • w Oddziale Sprawozdawczości i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja i wprowadzanie dokumentów pokontrolnych do systemów informatycznych służących do ich ewidencjonowania,
 • analiza wpływających informacji, gromadzenie i przetwarzanie ich dla potrzeb kontroli skarbowej, w tym wykonywanie niestandardowych zestawień,
 • sporządzanie okresowej sprawozdawczości z pracy Urzędu,
 • współdziałanie z pracownikami innych organów kontroli skarbowej oraz organów podatkowych i celnych w celu wymiany informacji dotyczących postępowań kontrolonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca polegająca na prowadzeniu czynności analitycznych, wykonywana
  w siedzibie Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w biurze – I piętro w XV – piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w pracy z bazami danych, znajomość programów użytkowych służących do obsługi baz danych,
  • umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających analizy,
  • umiejętność dokonywania analiz na podstawie danych z systemów informatycznych, opartych na dużych zbiorach,
  • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w administracji.

wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość programów Word, Excel, Access,
 • znajomość języka SQL,
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji oraz prezentacji danych,
 • podstawowa znajomość zagadnień podatkowych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
 • certyfikat dostępu do informacji niejawnych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku analityka.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (co najmniej 0,5 roku w administracji) oraz posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Geodetów 1
  35-959 Rzeszów
  tel. 017 86-59-662
  I piętro, Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

  Po dniu 12.05.2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy.
  Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.:zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł – 2150 zł
  Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z ”Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie w zakładce ”Praca”.