Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • w Referacie Ksiegowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie listy płac dla pracowników Urzędu w celu dokonania wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie kart wynagrodzeń pracowników w celu dostarczenia informacji o wysokości wypłaconych wynagrodzeń,
 • obliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w celu ich wypłaty, a tym samym ustalenia prawidłowego wynagrodzenia za pracę,
 • prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA oraz ewidencji wypłaconych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na kartach zasiłkowych w celu ustalenia prawidłowych okresów zasiłkowych,
 • obsługa programu „Płatnik” w tym ustalanie składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych, dokonywanie wyrejestrowań i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • współpraca przy obliczaniu wynagrodzeń i przygotowywanie zaświadczeń na wzorze ZUS Rp-7 o wysokości tych wynagrodzeń oraz zaświadczeń o okresach niesładkowych w celach emerytalnych i rentowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wykonywanie zadań związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń w Urzędzie oraz prowadzenie spraw wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych w celu zapewnienia prawidłowej polityki płacowej i finansowej Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w biurze – I piętro w XV- piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.
  Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność w pracy w zespole i w sytuacjach stresowych,
  • rzetelność, odpowiedzialność i komunikatywność,
  • znajomość przepisów w zakresie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz ubezpieczeń społecznych i umiejętność ich zastosowania w praktyce,
  • doświadczenie zawodowe – powyżej 0,5 roku pracy w księgowości.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rozliczeń z ZUS,
 • obsługa programu „Kadry-Płace” oraz programu „Płatnik”,
 • doświadczenie zawodowe – 0,5 roku pracy na stanowisku związanym z płacami i rozliczaniem z ZUS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – powyżej 0,5 roku pracy w księgowości.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów
  tel. 17 86-59-662

  I piętro, Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

  Po dniu 11.05.2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy.
  Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie
  (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł – 2150 zł.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie w zakładce „Praca”.