Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kontroli skarbowej
 • w komórce kontroli skarbowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Batorego 18
  65-083 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.
 • ul. Kazimierza Wielkiego 65
  66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie i dokumentowanie czynności kontrolnych pod ścisłym nadzorem upoważnionego inspektora kontroli skarbowej,
 • ujawnianie nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w budynku urzędu w Gorzowie Wlkp. oraz w siedzibach podmiotów kontrolowanych na terenie właściwości terytorialnej dyrektora urzędu (województwo lubuskie i kilka powiatów ościennych),
  – w razie potrzeby wykonywanie czynności służbowych poza normalnymi godzinami pracy (również w porze nocnej, soboty, niedziele i święta),
  – stres i zagrożenia związane z przeprowadzaniem kontroli,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w budynku urzędu w Gorzowie Wlkp. brak windy dla osób niepełnosprawnych,
  – praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość ustawy o kontroli skarbowej, Ordynacji podatkowej, materialnego prawa podatkowego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, ekonomiczne lub o innej specjalności przydatnej do kontroli skarbowej,
 • studia podyplomowe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej,
 • znajomość przepisów o rachunkowości,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  16-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Batorego 18
  65-083 Zielona Góra
  w kopercie, na której prosimy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „Oferta pracy – Gorzów Wlkp.”

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
  W przypadku przedłożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych nie jest wymagane przedkładanie świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydata).
  Pomocnicze wzory oświadczeń można znaleźć na stronie www.bip.uks.zgora.pl w zakładce Wakaty/Informacje ogólne.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie spotkania.
  Oferty kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dyrektor Urzędu może unieważnić nabór na każdym etapie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 456-08-09.