Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw monitoringu środowiska
 • w Dziale Monitoringu Środowiska w Delegaturze w Nowym Sączu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  31-011 Kraków
  Plac Szczepański 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz
 • Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
  33-300 Nowy Sącz
  ul. Fabryczna 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie (planowanie, koordynowanie, sprawozdawczość) zagadnień w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • obsługa specjalistycznego programu komputerowego w zakresie w/w zagadnień,
 • opracowywanie informacji i raportów o stanie środowiska w w/w zakresach,
 • udostępnianie informacji o środowisku w w/w zakresach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na stanowisku starszego referenta ds. monitoringu w Dziale Monitoringu Środowiska wykonywana jest głównie przy użyciu monitora ekranowego, stąd przekracza ona 4 godziny w ciągu dnia pracy. Stanowisko spełnia wymagania ergonomii. Praca na przedmiotowym stanowisku wymaga współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, wiąże się z obsługą telefoniczną zarówno klientów zewnętrznych w zakresie udostępniania informacji o środowisku jak i pracowników Inspektoratu. Pracownik będzie korzystał z narzędzi biurowych – kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z zastosowaniem komputera, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych – budynek dwu kondygnacyjny bez windy, brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowe: chemiczne, biologiczne, ochrona środowiska,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość problematyki ochrony środowiska, w szczególności zagadnień dot. oddziaływania presji na środowisko naturalne,
  • umiejętność analizowania zagadnień chemicznych, celem interpretacji i weryfikacji danych,
  • bardzo dobra znajomość komputera: sprzęt, oprogramowanie (Win. XP, Office),
  • predyspozycje do wielogodzinnej pracy przy komputerze,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu podstawowych problemów merytorycznych,
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym.

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 0,5 roku doświadczenia w obszarze ochrony środowiska (np. staż absolwencki)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów,
 • analityczne myślenie, samodzielność, inicjatywa, komunikatywność,
 • znajomość oprogramowania GIS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  Pl. Szczepański 5
  31-011 Kraków

Inne informacje:

  -Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przesłane po terminie ( data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego
  – Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  – Wynagrodzenie brutto 1.800 PLN
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95