Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw ewidencyjnych
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
  ul. 75 Pułku Piechoty 3
  41-500 Chorzów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chorzów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji wojskowej i dokumentacji w zakresie przenoszenia do rezerwy osób pozostających w zasobach Wydziału Rekrutacji;
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji kwalifikacji wojskowej oraz udział w planowaniu przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.Współdziałanie z właściwymi organami w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej na obszarze działania Wojskowej Komendy Uzupełnień;
 • Nadawanie przeznaczenia osobom uznanym za zdolne do czynnej słuzby wojskowej oraz kierowanie żołnierzy rezerwy i osób, które nie są żołnierzami do wojskowych komisji lekarskich oraz Pracowni Psychologicznych zgodnie ze swoim zakresem kompetencji;
 • Wzywanie osób w sprawie powszechnego obowiązku obrony oraz w innych sprawach określonych odrębnymi przepisami zgodnie ze swoim zakresem obowiązków;
 • Przedstawianie propozycji odwołań od orzeczeń komisji lekarskich,decyzji wójta, starosty i prezydenta miasta oraz innych organów orzekających w sprawach tych osób, dla których Wojskowy Komendant Uzupełnień jest stroną;
 • Przygotowywanie projektów decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz ich ustne ogłaszanie w zakresie swoich kompetencji;
 • Prowadzenie ewidencji wydanych duplikatów książeczek wojskowych;
 • Prowadzenie ewidencji wniosków i wypłaconych należności w formie ryczałtu na przejazd do jednostki wojskowej oraz powiadamianie dowódców jednostek wojskowych o wypłaceniu należności przez WKU;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie.Wyjazdy służbowe.
  Reprezentowanie urzędu, kontakt z interesantem.
  Praca administracyjno-biurowa wykonywana z wykorzystaniem systemów i i sieci informatycznych.
  Udział w uroczystościach oraz prowadzonych akcjach promocyjnych i informacyjnych organizowanych poza siedzibą urzędu.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji wymuszonej ( siedzącej ) przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach.
  Konieczność częstego przemieszczania się po terenie urzędu.
  Brak usprawnień architektonicznych dla osób dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych, m.in.: brak windy w budynku, budynek wielokondygnacyjny, brak podjazdów na zewnątrz i wewnątrz budynku, niedostosowane toalety.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych;
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
  • biegła znajomość obsługi programów Microsoft Office;
  • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE, a w przypadku jego braku zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
  • komunikatywność, umiejętność profesjonalnej obsługi klienta;
  • dyspozycyjność;

wymagania dodatkowe

 • Brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  75 PUŁKU PIECHOTY 3
  41-500 CHORZÓWInne informacje:

  Kandydatka/kandydat zajmująca/zajmujący to stanowisko pracy może mieć nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny zgodnie z art. 59a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.Zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z terminem wypowiedzenia 3 dni.
  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu w zaklejonej i opisanej kopercie lub za pośrednictwem poczty.Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów.
  W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
  1) zostaną złożone w terminie (liczy się data zarejestrowania w kancelarii WKU lub data stempla pocztowego ),
  2) dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem i opatrzone datą.
  Nabór prowadzony jest w 4 etapach:
  1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
  2.Test wiedzy z w/w ustaw.
  3.Sprawdzenie umiejętności obsługi komputera.
  4.Rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku – 2.000 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/261124552,
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.