Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw ewidencji
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
  ul. Głęboka 4
  37-500 Jarosław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarosław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • administrowanie zasobami rezerwy w celu zapewnienia aktualności danych ewidencyjnych oraz uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych
 • prowadzenie archiwum szeregowych, podoficerów i oficerów z powiatu Przemyśl, Przeworsk i miasta Przemyśl
 • sporządzanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej lub w formach zastępczych
 • przygotowanie i przedstawienie opinii i wniosków w sprawach mianowania osób uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość państwa, misjach pokojowych oraz osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej i byłych żołnierzy zawodowych na wyższe stopnie wojskowe

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • pracownik ok. 75% czasu pracy poświęca na wykonywanie czynnosci o charakterze statycznym, zwiazanych z pracą przy biurku i komputerze. Ok.25% czasu zajmują mu czynności o charakterze dynamicznym związane głównie z poruszaniem się po terenie WKU. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera, obsługa interesanta,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na pierwszym piętrze budynku WKU Ograniczona możliwości poruszania się po budynku dla osób, które mają problemy z poruszaniem się po schodach.

  Inne
  podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble oraz sprzęt biurowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • obsługa komputera w zakresie MS Office

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących uzupełnienie pokojowe jednostek wojskowych
 • znajomość zasad pracy biurowej w resorcie MON
 • 6 miesięczny staż pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  GŁĘBOKA 4
  37-500 JAROSŁAW

Inne informacje:


  umowa na zastępstwo. oferty otrzymane po terminie lub nie kompletne nie będą rozpatrywane- decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Osoby nie zakwalifikowane nie będą o tym powiadamiane. Złożonych dokumentów nie odsyłamy – zostaną komisyjnie zniszczone w związku z tym nie należy składać oryginałów dokumentów. Każde oświadczenie kandydata ma być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Brak któregokolwiek wymaganego dokumentu(lub brak podpisu) skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty.