Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
  al. Warszawska 96
  10-702 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie zasobami żołnierzy rezerwy
 • wykonywanie sprawozdań, zestawień statystycznych, meldunków
 • wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • wprowadzanie do systemu informatycznego ewidencji żołnierzy rezerwy
 • przyjmowanie i przekazywanie ewidencji żołnierzy rezerwy zgodnie z właściwością miejscową

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • reprezentacja urzędu w kontakcie z interesantami

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących aktów prawnych i innych przepisów dotyczących ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych
  • znajomość przepisów o zasadach prowadzenia ewidencji wojskowej
  • umiejętność sprawnej obsługi interesantów

wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dowodu osobistego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  WARSZAWSKA 96
  10-702 OLSZTYN
  z dopiskiem „KONKURS”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po upływie terminu i nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, w przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona (bez indywidualnego powiadamiania o tym fakcie). Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261 322 626 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00. Oświadczenia wymagane, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny/własnoręczny podpis kandydatki/kandydata.