Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach

 • Komendant
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw do spraw ewidencji i rekrutacji
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  08-110 Siedlce
  ul. Wałowa 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji w formie elektronicznej w systemie „SPIRALA -ZINT” osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony
 • prowadzenie rekrutacji oraz przyjmowanie wniosków ochotników do służby przygotowawczej
 • prowadzenie naboru do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), w ścisłej współpracy z jednostkami wojskowymi w ramach pozyskiwania wolnych etatów dla żołnierzy, którzy chcą pełnić służbę w ramach NSR
 • udział w akcjach dotyczących promocji Sił Zbrojnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin, obsługa interesantów, udział w promocji Sił Zbrojnych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiazku obrony RP
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • Kopie innych dokumentów potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Wałowa 1
  08-110 Siedlce

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie dalszej rekrutacji. Osoby, których aplikacje zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane. Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-351-309