Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
 • w Wydziale Mienia Zabużańskiego w Oddziale Mienia Zabużańskiegoi Uwłaszczeń

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty,
 • prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w sprawach wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności, zmiany lub uchylenia decyzji i zaświadczeń potwierdzających prawo do rekompensaty, wydanych w latach 1998-2004 przez starostów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz kierowników urzędów rejonowych,
 • rozpatrywanie w trybie przepisów Kpa skarg w sprawach z zakresu mienia zabużańskiego,
 • prowadzenie wojewódzkiego rejestru obejmującego dane o decyzjach i osobach uprawnionych,
 • obsługa wnioskodawców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowiska pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
  – występowanie uciążliwych warunków pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość kodeksu cywilnego
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
  Biuro Organizacyjno – Administracyjne,
  Pl. Powstańców Warszawy 1,
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej MZ/MZU/02/04/2015″

Inne informacje:

  Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. W ofercie należy podać dane kontaktowe– adres do korespondencji, adres e-mail,
  nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego). Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone
  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-54.