Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Finansowo-Księgowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział,
 • analiza i uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych,
 • analizowanie sald kont rozrachunkowych Oddziału,
 • prowadzenie terminowej windykacji wierzytelności Skarbu Państwa zakresie powierzonych zadań,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych, obsługa finansowa zadań POIiS wraz z niezbędną sprawozdawczością, współpraca w przygotowaniu dokumentacji wymaganej w zakresie POIiŚ,
 • przygotowywanie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), przekazywanie środków na konto KFD – ewidencja księgowa oraz archiwizacja związanych z tym dokumentów,
 • ewidencja księgowa ilościowo-wartościowa majątku rzeczowego Oddziału,
 • udział w rozliczaniu inwentaryzacji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  – wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,
  – bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
  • znajomość przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera MS Office,

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości (np. świadectwa pracy, umowy- w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15-15:00)


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.