Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Biurze Ekonomiczno-Finansowym Wydział ds. Rozliczeń KSPO

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wronia 53

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie operacji gospodarczych,
 • weryfikacja poprawności otrzymywanych dokumentów do ewidencji bilansowej i przygotowania przelewów do Krajowego Funduszu Drogowego,
 • analizowanie, uzgadnianie sald i obrotów oraz rozliczanie kont bankowych,
 • współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz kontrahentami,
 • naliczanie i księgowanie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w zakresie opłat drogowych,
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przeważnie siedząca,
  – praca z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przy monitorach ekranowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki, kserokopiarki),
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemu SAP,
  • wiedza z zakresu księgowości i windykacji należności
  • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
  • znajomość ustawy o drogach publicznych

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie księgowości i windykacji należności
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
 • praca w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy na danym stanowisku,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopia dokumentów potwierdzających dwa lata doświadczenia zawodowego w księgowości.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzające odbyte szkolenia, kusy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  16-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kard i Szkoleń
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym BE 1)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (pow. 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna,
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,3.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 87 19