Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw uzgodnień
 • w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  przygotowywanie i ewidencjonowanie decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym,
 •  ewidencjonowanie i przygotowywanie postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
 •  współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 •  uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego,
 •  ewidencjonowanie i opiniowanie zmian zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,
 •  rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odnośnie zajęcia pasa drogowego,
 •  współpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji,
 •  opiniowanie i ewidencjonowanie projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowo powstałych działek i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca wymaga dyspozycyjności i gotowości do częstych wyjazdów służbowych na terenie kraju
  2. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
  3. Praca pod presją czasu wynikającą z ustalonych w obowiązujących przepisach prawnych różnych terminów załatwiania spraw.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
  2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego,
  • prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii lądowej,
 • uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego,
 • przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopia prawa jazdy,
 •  dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie inżynierii lądowej,
 •  dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego,
 •  dokumenty potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – kopia aktualnego zaświadczenia.

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne – pow. 10).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52 323 45 05.