Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem
 • w Wydziale BRD i Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział Wrocław
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie, weryfikowanie, opiniowanie, analizowanie i konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Rozpatrywanie poprawności projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnianie projektów w różnych stadiach dokumentacji,
 • kontrolowanie oraz analizowanie stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjno-operatorskim). Branie udziału w odbiorach oznakowania dróg,
 • planowanie i realizowanie zadań programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapobieganie powstaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpraca przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizowanie procedury audytu i oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu przeprowadzania audytów brd zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie i analizowanie bazy danych o wypadkach drogowych ,
 • współpraca w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podejmowanie działań związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem w celu prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania oznakowania i organizacji ruchu,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym koncesyjnych odcinków autostrad w celu analizy i wprowadzenia, bądź odrzucenia wnioskowanych rozwiązań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – dyspozycyjność, wyjazdy służbowe na terenie działania kraju (w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnej w terenie, udziału w naradach, szkoleniach, konferencjach)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy , warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem, zarządzania drogami, budowa dróg, projektowanie dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu,
 • ukończone kursy w zakresie inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz jego tłumaczenie przysięgłe,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających ewentualne spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: Z-2)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej a następnie rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które uzyskają najlepsze wyniki z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,50
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf


  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.