Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw archeologii
 • w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin,

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora,
 • organizowanie, przygotowywanie oraz branie udziału w odbiorach i rozliczaniach archeologicznych badań powierzchniowo sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora,
 • współpraca na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych w zakresie spraw związanych z archeologią z Departamentem Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków,
 • przygotowywanie planu rzeczowego i finansowego na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycjach drogowych i mostowych,
 • współpraca z Wydziałem Archeologii Departamentu Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi,
 • udział w wizjach terenowych, spotkaniach roboczych, konsultacjach społecznych,
 • współpraca przy opiniowaniu i weryfikacji raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji drogowych,
 • prowadzenie korespondencji z zakresu archeologii dla powierzonych zadań,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju (w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, radach budowy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, udziału w naradach, szkoleniach, konferencjach oraz pracach międzyoddziałowych grup zadaniowych),
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo o ochronie przyrody,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office.

wymagania dodatkowe

 • studia kierunkowe z zakresu archeologii,
 • szkolenia z zakresu: ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego,
 • wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego,
 • 1 rok doświadczenia w prowadzeniu badań archeologicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Szczecinie
  ul. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy – Wydział Ochrony Środowiska”

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny test wiedzy (organizacja uzależniona od ilości kandydatów),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Zatrudnienie na czas trwania projektów
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (94)43-25-367 lub (91)43-25-350.