Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw planowania i sprawozdawczości z działalności kontrolnej Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa
 • Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków planistycznych związanych z organizacją i nadzorem nad realizacją planów kontroli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków statystycznych dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji.
 • Współudział w opracowywaniu wytycznych i projektów ogólnych kierunków działalności Inspekcji oraz przygotowanie projektów planów działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Opracowywanie projektów wytycznych, analiz, opinii, wniosków, sprawozdań i informacji w zakresie działalności kontrolnej oraz zbieranie i przetwarzanie danych z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie działalności kontrolnej.
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych oraz przepisów krajowych z zakresu działań Inspekcji.
 • Udział w rozwoju Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli w zakresie baz danych w celu zapewnienia aktualnych informacji o podejmowanych działań kontrolnych Inspekcji.
 • Nadzór nad bazą zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 286a ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
 • Organizowanie lub udział w warsztatach, konferencjach oraz szkoleniach w zakresie kompetencji merytorycznych oraz prezentowanie na nich aktualnych problemów oraz informacji dotyczących obowiązków planistycznych i statystycznych w działalności kontrolnej Inspekcji w celu dostarczenia wiedzy/wsparcia eksperckiego w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres i praca pod presją czasu;
  – wyjazdy służbowe krajowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
  – w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie administracja, ochrona środowiska.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
  • znajomość przepisów ochrony środowiska, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Power Point) oraz poruszania się w Internecie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „WK/DIiO/14/15”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na zastępstwo.
  Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/wolne stanowiska pracy w GIOŚ, znajduje się wzór oświadczenia dla celów rekrutacji, natomiast w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
  UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 579-22-21.