Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale ds. Nadzoru Sanitarnego Departamentu Higieny Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz załatwianie spraw w zakresie administracyjno-sądowym, skarg i wniosków związanych z obszarem zadaniowym zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny komunalnej bez zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym wody;
 • udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych lub innych dokumentów;
 • przygotowywanie odpowiedzi i stanowisk na wystąpienia podmiotów zewnętrznych oraz innych komórek Urzędu w zakresie kompetencji Wydziału ds. Nadzoru Sanitarnego;
 • sporządzanie analiz i zestawień statystycznych;
 • organizowanie posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej oraz egzaminów dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych;
 • udział w organizowaniu krajowych narad szkoleniowych dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych pionu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i higieny komunalnej, w tym przygotowywanie i wygłaszanie wykładów;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego, stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Stanowisko może wymagać reprezentowania urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Użytkowanie sprzętu biurowego, praca siedząca przez monitorem ekranowym, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiednich ciągów komunikacyjnych i do pomieszczeń, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, toalety dla osób niepełnosprawnych, windy, zamontowana platforma przyschodowa, budynek nie stwarza problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne, albo wyższe medyczne z zakresu zdrowia środowiskowego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego lub higieny komunalnej, w tym min 2 lata pracy w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu nadzoru sanitarnego, w szczególności zagadnień związanych z ochroną środowiska lub zdrowia środowiskowego,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera i pakietu MSOffice i OpenOffice.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe lub specjalizacja w zakresie ochrony środowiska lub zdrowia środowiskowego,
 • ukończone szkolenia dotyczące postępowania administracyjnego,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 22.09.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego ) na adres Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „Starszy specjalista HŚ Wydział ds. Nadzoru Sanitarnego”, na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Biuro Dyrektora Generalnego (22) 536 13 10.