Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowaniu i upowszechnianiu materiałów informacyjnych z zakresu wpływu środków zastępczych na zdrowie ludzi oraz w prowadzeniu edukacyjnych kampanii społecznych;
 • współpraca z innymi jednostkami w aspekcie podnoszenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania ;
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Państwowych Inspektorów Sanitarnych, wynikających z przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych działań profilaktycznych;
 • organizacja szkoleń oraz udział w naradach, których wiodącym tematem są środki zastępcze;
 • projektowanie, wdrażanie i udział w realizacji badań z zakresu nauk społecznych w obszarze oddziaływania środków zastępczych w Polsce;
 • obsługa organizacyjna Rady Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z powołanymi Komisjami;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – z zakresu nauk społecznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • znajomość zagadnień z zakresu środków zastępczych,
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
  • znajomość zasad kształtujących odbiór społeczny,
  • umiejętność obsługi komputera (praca w programie Ms Office).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu socjologii lub psychologii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (komunikatywny),
 • umiejętności organizacyjne, interpersonalne,
 • odporność na stres,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku,
 • doświadczenie pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 04.05.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „ Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi nr ogłoszenia 168984”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi: 22 496-55-38 lub w Departamencie Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Szkoleń: 22 536-13-10.