Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • Biurze Budżetowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie, dekretowanie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Urzędu dotyczących wydatków i kosztów zgodnie z zasadami rachunkowości, odpowiednio: a) w zakresie klasyfikacji paragrafów, b) w układzie zadaniowym oraz strukturalnym;
 • księgowanie dokumentów oraz na bieżąco analizowanie zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych w ujęciu: a) klasyfikacji paragrafów, b) w układzie zadaniowym oraz strukturalnym;
 • prowadzenie ewidencji i bieżącej kontroli pod względem formalno-rachunkowym wpływających dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, przygotowanie do zatwierdzenia dokumenty do zapłaty oraz szacowanie zapotrzebowania na środki finansowe;
 • obsługiwanie Bankowości Elektronicznej w zakresie: a) realizacji płatności bieżących, b) przelewów transgranicznych, c) zasileń w środki finansowe jednostek podległych w celu regulowania zobowiązań;
 • współpraca z NBP w zakresie aktualizacji kluczy kryptograficznych i aktualizowanie karty wzorów oraz wszystkich innych niezbędnych upoważnień;
 • sprawdzanie, kontrolowanie i rozliczanie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników GUM;
 • prowadzenie korespondencji z zakresu rachunków i dokumentów rozliczeniowych oraz wystawianie not obciążeniowych dla właściwych terenowych jednostek GUM, kontrahentów zewnętrznych i pracowników Urzędu;
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON w systemie e-PFRON. Wykonanie sprawozdania rocznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych;
  • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office szczególnie Excela;
  • obsługa programu finansowo-księgowego;
  • obsługa bankowości elektronicznej;
  • umiejętność księgowania na kontach;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowane z dziedziny nauk ekonomicznych;
 • obsługa VIDEOTEL;
 • j. angielski na poziomie komunikatywnym;
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość obsługi programu finansowo-księgowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość j. angielskiego lub oświadczenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty w Biurze Budżetowym– nie otwierać”

Inne informacje:

  – kandydaci spełniający wzmagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru,
  – dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 9061
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – proponowany mnożnik 1,6
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl.