Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie prac związanych z prowadzeniem i przygotowywaniem założeń do informatycznej ewidencji realizowanych przez służby statystyki publicznej projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków UE i/lub innych źródeł zagranicznych oraz innych narzędzi informatycznych,
 • określanie potrzeb i możliwości rozszerzenia narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez służby statystyki publicznej do przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, a także niezbędnych do monitorowania realizacji umów i sporządzania informacji na ten temat,
 • przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących europejskich programów statystycznych w oparciu o analizę dokumentów programowych i uwag zgłoszonych przez jednostki służb statystyki publicznej,
 • opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań o dostosowaniu do wymogów UE badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej, celem harmonizacji statystyki polskiej ze statystyką europejską oraz rzetelnej i terminowej realizacji tych prac. Prace wymagają wykorzystania angielskiej terminologii statystycznej,
 • realizowanie działań dot. aplikowania służb statystyki publicznej o środki UE i/lub inne środki ze źródeł zagranicznych na rzecz projektów statystycznych oraz monitorowanie postępu tych prac w celu prawidłowego i terminowego przygotowania dokumentów zgodnie z wymogami instytucji zagranicznej i procedurami krajowymi, wskazując ewentualne zagrożenia celem podejmowania działań zaradczych,
 • analizowanie informacji zawartych w informatycznej ewidencji realizowanych przez służby statystyki publicznej projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków UE i/lub innych źródeł zagranicznych i dokonywanie stosownych uzupełnień zawartości ewidencji w celu m.in. udostępniania jednostkom dokumentów niezbędnych do aplikowania o dotacje oraz usprawniania ich pracy,
 • przygotowywanie okresowych informacji dla Kierownictwa Urzędu o złożonych wnioskach i realizowanych umowach dotyczących projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków UE i/lub innych źródeł zagranicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania/zakresu działalności i struktury służb statystyki publicznej,
  • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej oraz funduszy unijnych,
  • ogólna wiedza na temat Eurostatu,
  • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie B2,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • znajomość Ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość Ustawy o służbie cywilnej,
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • adaptacyjność,
  • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
  • radzenie sobie w środowisku międzykulturowym,
  • umiejętność współpracy,
  • koordynowanie,
  • poszukiwanie informacji, kreatywność, otwartość na zmiany.

wymagania dodatkowe

 • Studia lub studium podyplomowe lub kursy z zakresu funkcjonowania UE lub z zakresu funduszy unijnych,
 • znajomość innego oficjalnego języka UE na poziomie komunikatywnym,
 • łatwość analizowania, a następnie syntezy informacji,
 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej zwłaszcza w komórce współpracującej z zagranicą lub zajmującej się zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  06-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 71/WM/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 529 zł +dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.