Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w przygotowywaniu dla Kierownictwa GUS materiałów na wyjazdy zagraniczne (Komisja Statystyczna ONZ, Komitet Statystyczny OECD, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego – ESSC, Europejskie Forum Statystyczne – ESF, spotkania szefów urzędów statystycznych UE – DGINS, spotkania Grup Dyrektorów – Eurostat) oraz na inne spotkania z udziałem Kierownictwa Urzędu,
 • uczestniczenie w pracach związanych z koordynacją spotkań dot. stanowisk względem dokumentów omawianych na spotkaniach międzynarodowych, prowadzenie dokumentacji, gromadzenie opinii i stanowisk w tym zakresie w celu ustalenia ostatecznego stanowiska GUS oraz w celu koordynacji prezentowanych przez GUS opinii na tych forach,
 • prace analityczne dotyczące koncepcji i programów współpracy służb statystyki publicznej w celu opracowywania okresowych informacji dla Kierownictwa Urzędu w tym zakresie,
 • współudział w tworzeniu i obsłudze bazy informacyjnej zawierającej dokumenty źródłowe z posiedzeń ESSC, DGINS, Grup Dyrektorów i in. w celu zapewnienia szybkiego dostępu do informacji i dokumentów rozpatrywanych przez różne gremia międzynarodowe,
 • realizacja zadań dotyczących wypracowania stanowisk/opinii Urzędu odnośnie propozycji zawartych w dokumentach źródłowych będących przedmiotem prac różnych gremiów międzynarodowych oraz współpraca ze służbami statystyki publicznej w celu zapewnienia spójności działań prowadzonych przez GUS w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania w środowisku międzynarodowym,
  • znajomości struktur organizacyjnych i funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • adaptacyjność,
  • komunikacja pisemna,
  • umiejętność współpracy,
  • inicjatywa, poszukiwanie informacji,
  • kreatywność,
  • myślenie analityczne, myślenie systemowe,
  • radzenie sobie w środowisku międzykulturowym.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej,
 • znajomość innego języka obcego UE na poziomie komunikatywnym,
 • ogólna wiedza na temat statystyki (metodologia badań, terminologia),
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w komórkach współpracy międzynarodowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 70/WM/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 717 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.