Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Badania Warunków Życia Ludności w Departamencie Badań Społecznych i Warunków

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w opracowywaniu metodologii i organizacji badań, analizowanie danych, przygotowywanie i udostępnianie wynikowych informacji statystycznych w obszarze warunków życia w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w obszarze badań sektora gospodarstw domowych oraz wymiany doświadczeń w celu współtworzenia międzynarodowego systemu informacji statystycznej oraz udział w grupach roboczych, zadaniowych,
 • współpraca z Eurostatem oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie podejmowania nowych zagadnień badawczych w ramach corocznych modułów realizowanych na badaniu EU-SILC w celu zapewnienia podstawowych mierników zjawisk społecznych i ich porównywalności dla krajów Unii Europejskiej,
 • systematyczna analiza metod naukowych, standardów i doświadczeń organizacji międzynarodowych i innych jednostek statystyki publicznej w kraju i za granicą w obszarze warunków życia w celu doskonalenia badań warunków życia,
 • inicjowanie dostosowania badań do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników w danym obszarze badawczym,
 • współudział w prowadzeniu analiz z zakresu jakości i warunków życia w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców krajowych i organizacji międzynarodowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
  – Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących prowadzenie statystycznych badań społecznych i warunków życia (np. Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej),
  • znajomość problematyki badań ankietowych i metod statystycznych,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • adaptacyjność,
  • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
  • umiejętność współpracy,
  • inicjatywa, poszukiwanie informacji,
  • myślenie analityczne, myślenie systemowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu nauk społecznych lub z obszaru nauk ścisłych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym,
 • znajomość programów MS Access, MS Power Point oraz pakietów statystycznych (np. SPSS, SAS),
 • umiejętność pracy na zbiorach danych,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania lub wykorzystywania badań i analiz statystycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)
  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 47/BS/2015

Inne informacje:

  Zatrudnienie na zastępstwo.
  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 435 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.