Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w tworzeniu portalu edukacyjnego w celu promowania statystyki, osadzaniu treści, grafik na portalu oraz administrowaniu bazami danych,
 • organizowanie szkoleń, w tym określanie programu szkolenia, zakresu, grupy docelowej, przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem realizatora wg istniejących procedur, przygotowywanie umowy, prowadzenie rekrutacji na szkolenia, ocenianie i opracowywanie sprawozdań w celu podnoszenia przez pracowników GUS kwalifikacji zawodowych,
 • koordynowanie opracowania planu działalności edukacyjnej oraz jego realizację, a także przygotowywanie sprawozdania z wykonania planu w celu podniesienia efektywności systemu edukacji statystycznej realizowanego przez jednostki statystyki publicznej,
 • udział w opracowaniu koncepcji rozwoju systemu edukacji statystycznej, w tym inicjowanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz monitorowanie systemu w celu podniesienia jego efektywności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu zarządzania, organizacji i prowadzenia szkoleń, tworzenia stron www, HTML, opracowywania grafik,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych w szczególności w zakresie szkoleń,
  • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz o statystyce publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE),
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • komunikacja interpersonalna,
  • prowadzenie wystąpień,
  • umiejętność współpracy,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • rozwiązywanie problemów,
  • radzenie sobie z presją,
  • inicjatywa, poszukiwanie informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych lub matematycznych lub ekonomicznych,
 • doświadczenie w zakresie administrowania stroną WWW, osadzania treści i grafik.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 36/BOK/2015

Inne informacje:

  Zatrudnienie na zastępstwo.
  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 529 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 33 29.