Izba Celna w Toruniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Ochrony i BHP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Toruniu, ul. Mazowiecka 63, 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • WSP Ochrony i BHP, ul. Mazowiecka 63, 87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stos. pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • sporządzanie i przedstawienie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzieć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wyjazdy do jednostek podległych tj. urzędów celnych wraz z oddziałami celnymi (obszar województwa kujawsko-pomorskiego),
  – wykonywanie zadań pod presją czasu, często praca w stresie,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych,
  – stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku,
  – budynek wyposażony w zewnętrzną platformę osobową oraz windę wewnętrzną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do wszystkich pięter budynku,
  – węzeł sanitarny oraz drzwi wewnętrzne w budynku niedostosowane do osób niepełnosprawnych,
  – w biurze oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – niektóre podległe urzędy celne i oddziały celne dostosowane są do osób niepełnosprawnych poprzez odpowiedni węzeł sanitarny oraz podjazdy (Urząd Celny w Toruniu, Oddział Celny w Toruniu, Oddział Celny II w Bydgoszczy, Oddział Celny w Grudziądzu), budynki Urzędu Celnego w Bydgoszczy, Oddziału Celnego we Włocławku i Oddziału Celnego w Inowrocławiu są niedostosowane do osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • nieposzlakowana opinia
  • znajomość podstawowych systemów informatycznych oraz obsługi podstawowych sprzętów biurowych
  • komunikatywność i kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • wypełniony kwestionariusz osobowy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Toruniu
  Mazowiecka 63
  87-100 Toruń

Inne informacje:

  1. Kwestionariusz osobowy znajduje się na stronie internetowej Izby Celnej w Toruniu www.torun.scelna.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”, podzakładka „Praca” – „Zasady przeprowadzania naboru do służby cywilnej”.
  2. W liście motywacyjnym proszę wskazać numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej, stanowisko pracy na które składana jest oferta, adres zamieszkania kandydata oraz numer telefonu kontaktowego.
  3. List motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
  4. Nie będą rozpatrywane oferty, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, złożone po terminie, bez przedłożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, bez własnoręcznych podpisów na dokumentach i oświadczeniach.
  5. Kancelaria Izby Celnej w Toruniu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, pok. 208, II piętro budynku.
  6. W razie złożenia dokumentów przesyłką pocztową, za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego potwierdzającego złożenie przesyłki w urzędzie pocztowym.
  7. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Toruniu (zakładka „Ogłoszenia” podzakładka „Praca” – „Ogłoszenia o pracę”, link: http://www.torun.scelna.gov.pl/ogloszenia/praca/ogloszenia-o-prace) oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica ogłoszeń na II piętrze budynku).
  8. Lista kandydatów wyłonionych w wyniku selekcji właściwej (merytorycznej) aplikacji umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Toruniu (zakładka „Ogłoszenia” podzakładka „Praca” – „Ogłoszenia o pracę”, link: http://www.torun.scelna.gov.pl/ogloszenia/praca/ogloszenia-o-prace) oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica ogłoszeń na II piętrze budynku). Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 611-73-12, (56) 611-73-14 lub osobiście w pok. 300, 307 w siedzibie Izby.
  10. Dokumenty złożone przez kandydata niezakwalifikowanego do pracy w służbie cywilnej są niszczone po upływie 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.