Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Zespole Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie próbkowania, sporządzanie zestawień danych oraz przeprowadzanie testów i wieloaspektowych analiz na potrzeby realizowanych zadań audytowych,
 • pozyskiwanie informacji i danych oraz dokonywanie ich wieloaspektowej analizy na potrzeby zadań audytowych,
 • udzielanie pomocy doradczej, opiniodawczej poprzez m.in. udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych, opiniowanie projektów aktów prawnych, a także koncepcji, założeń, analiz, strategii i innych tego rodzaju dokumentów, w efekcie tych czynności przedstawianie uargumentowanych propozycji zmian, proponowanych rozwiązań,
 • przeprowadzanie przeglądu wstępnego na podstawie dokumentów służbowych i przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w Komendzie Głównej Policji na potrzeby zadań audytowych,
 • uczestniczenie w formułowaniu ustaleń i wniosków z zadań audytowych,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu analizy obszarów ryzyka w zakresie działania KGP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty z audytorami wewnętrznymi komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, szkół Policji oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,160 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji lub w pracy biurowej,
  • dostęp do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
  • zdolność oceniania,
  • umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekonywania do własnych opinii, argumentowania,
  • umiejętność działania pod presją czasu,
  • asertywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym lub prawniczym,
 • przeszkolenie w zakresie metodyki audytu wewnętrznego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w komórce audytu wewnętrznego, kontroli, finansów lub analitycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: „starszy specjalista/ZAW/BKGP 7/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – analiza ofert spełniających wymogi formalne,
  – test wiedzy praktycznej z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego
  i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/