Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Taborowa 33B,
  02-699 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w ocenie, nowelizacji i tworzeniu projektów aktów prawnych pod kątem zadań realizowanych przez BSK,
 • rozpatrywanie wniosków osób o udostępnienie informacji w zakresie przetwarzania ich danych osobowych w SIS i VIS, składanych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu, za pośrednictwem VIS Mail, konsultacji (m.in. w języku angielskim) z organami wizowymi innego państwa członkowskiego,
 • weryfikowanie upoważnień dla użytkowników indywidualnych do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych pod kątem ich zgodności z przepisami regulującymi funkcjonowanie SIS i VIS,
 • analizowanie raportów dotyczących jakości danych SIS i współpraca z przedstawicielami organów uprawnionych oraz komórek organizacyjnych KGP,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu prac rozwojowych i modernizacyjnych KSI w obszarze SIS i VIS,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji statystycznych dotyczących danych SIS i VIS w obszarze prawnym,
 • opracowywanie programów szkoleń oraz przygotowywanie i prowadzenie instruktaży, szkoleń dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania SIS i VIS dla przedstawicieli organów uprawnionych do dostępu do KSI.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - zagrożenie korupcją,
  - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - w budynku brak windy i podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,800 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym lub administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2 lata doświadczenia w obszarze obsługi prawnej,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • przeszkolenie z zasad opracowywania i opiniowania aktów prawnych oraz technik legislacyjnych,
  • przeszkolenie z problematyki związanej z ochroną danych osobowych,
  • przeszkolenie z problematyki związanej z dostępem do informacji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania i argumentowania,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętności analityczne i redakcyjne,
  • predyspozycje do wystąpień publicznych,
  • znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
  • znajomość problematyki związanej z tworzeniem aktów prawnych w instytucjach administracji publicznej lub samorządowej,
  • znajomość przepisów dotyczących wymiany informacji w ramach Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu Elektroniczna Wymiana Dokumentów Polska,
 • znajomość problematyki związanej z dostępem do informacji publicznej,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zasad opracowywania i opiniowania aktów prawnych oraz technik legislacyjnych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z problematyki związanej z ochroną danych osobowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z problematyki związanej z dostępem do informacji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BSK-WADSISiVIS/BKGP 11/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  - analiza ofert spełniających wymogi formalne,
  - test wiedzy ogólnej, obejmujący m.in zadania praktyczne z obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS Office,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/