Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wiśniowa 58,
  02-520 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w administrowaniu centralnymi systemami informatycznymi w szczególności SWD, KSIP, SIO, szyna PPU i wytypowanymi systemami pomocniczymi,
 • udział w analizowaniu i rozwiązywaniu złożonych, ważniejszych i nietypowych problemów użytkowników systemów informatycznych Policji, w szczególności w zakresie SWD, KSIP, szyna PPU,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny IT – pracownikami działów IT wybranych instytucji państwowych w ramach realizacji zawartych porozumień,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny IT – pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów,
 • analizowanie i definiowanie wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dla realizowanych przez BŁiI KGP przedsięwzięć teleinformatycznych oraz uczestniczenie w zespołach doradczych,
 • udział w opracowywaniu założeń, w pracach wdrożeniowych nowych i modernizacji istniejących systemów,
 • opracowywanie procedur eksploatacyjnych systemów informatycznych w szczególności w zakresie SWD, KSIP, szyna PPU.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta,
  - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  - zagrożenie korupcją: udział w pracach komisji przetargowych związanych z kosztownymi projektami, dostęp do wrażliwych informacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - w budynku brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,500 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne albo szkoła wyższa bez określonego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej,
  • znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
  • znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
  • umiejętność pisania skryptów w Shell,
  • znajomość zagadnień wydajnościowych i optymalizacyjnych baz danych,
  • znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
  • znajomość SQL, PL/SQL,
  • operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
  • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna).

wymagania dodatkowe

 • powyżej 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku administratora systemów informatycznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny informatyki,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • odbycie szkolenia specjalistycznego z zakresu administracji systemami operacyjnymi, bazami danych i serwerami aplikacyjnymi, metodyki zarządzania projektami,
 • odbycie przeszkolenia z ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, znajomość technik negocjacyjnych, zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
 • zdolności analityczne i prognozowania,
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BŁiI-WUSIPiK-SA/BKGP 11/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  - ocena złożonych dokumentów,
  - test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  -rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/