Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obsługi kadrowej pracowników KGSG
 • w Wydziale Spraw Osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe,
 • opiniowanie i przygotowywanie propozycji rozwiązań problemów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w celu dostarczenia konkretnych rozwiązań,
 • ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach, w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji na temat wysokości należnych świadczeń,
 • prowadzenie i aktualizowanie książki obsady etatowej, przestrzeganie limitu zatrudnienia w przydzielonych komórkach organizacyjnych, w celu nadzoru nad obsadzaniem stanowisk oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń etatowo – ewidencyjnych komórce finansowej, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
 • koordynowanie procesu sporządzania ocen pracowniczych (pierwsza ocena w służbie cywilnej, ocena okresowa w służbie cywilnej), indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz organizowanie służby przygotowawczej pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • dokonywanie okresowych kontroli kart ewidencji czasu pracy pracowników, w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowością prowadzenia przedmiotowej dokumentacji w przydzielonych komórkach organizacyjnych, a także prowadzenie kart urlopowych i absencji pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych, w celu przekazania jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca samodzielna administracyjno-biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
  – stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
  – niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów
  przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
  – infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  – narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • obsługa komputera,
  • komunikatywność,
  • terminowość,
  • skrupulatność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: prawnicze, administracyjne lub pokrewne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje dodatkowe.

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02 – 514 Warszawa
  z dopiskiem „oferta pracy – starszy specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia KGSG oraz numer ogłoszenia”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.260 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
  Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub listownie.
  – Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  – Decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
  – Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
  – Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  – Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
  – Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/