Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw organizacyjno-kadrowych
 • Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  22-100 Chełm ul. Wyszyńskiego 2b

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z polityką kadrowo-płacową
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych
 • prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją i rozliczaniem czasu służby i pracy
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych
 • prowadzenie dokumentacji i realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych strażaków i pracowników cywilnych
 • sporządzanie analiz, sprawozdań, informacji i wniosków z zakresu prowadzonych i nadzorowanych spraw
 • obsługa dziennika podawczego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowo – administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner; praca na pierwszym piętrze, przed budynkiem brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • praktyczna znajomość ustaw o PSP, ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks pracy oraz przepisów dot. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
  • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość pakietu MS Office, programu Płatnik, Internetu i poczty elektronicznej)
  • umiejętność przygotowywania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa

wymagania dodatkowe

 • znajomość specyfiki służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia prawa jazdy
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Wyszyńskiego 2 /b
  22-100 Chełm

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście sekretariacie tutejszej Komendy – z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Starszy Specjalista w KM PSP w Chełmie”
  Dokumenty należy składać w terminie do 20 kwietnia 2015 r. do godziny 10.00.
  Za datę wpływu dokumentów przyjmujemy datę dostarczenia dokumentów do siedziby urzędu.