Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kwatermistrzowsko-technicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 45-315 Opole, ul. Głogowska 24

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymanie niezawodnego działania sieci informatycznej, naprawa w miarę możliwości uszkodzonego sprzętu komuterowego w KM PSP w Opolu
 • Zapewnienie ciągłego funkcjonowania sieci telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w KM PSP w Opolu
 • Dokonywanie zakupów sprzętu teleinformatycznego zgodnie z przepisami obowiązującymi w KM PSP w Opolu
 • Prowadzenie magazynów KM PSP w Opolu ( magazyn główny, magazyn paliw i smarów)
 • Udzielanie pomocy w logistycznym zapezpieczeniu działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze podległe KM PSP w Opolu
 • Prowadzenie ewidencji i oznakowania środków trwałych i środków trwałych w użyczeniu
 • Wyszukiwanie ofert na usługi i sprzęt wykorzystywany w KM PSP w Opolu.
 • Dbanie o zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostajacych w dyspozycji komendy miejskiej, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, a także planowanie i realizacji inwestycji i remontów w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1)Budynek komendy nie dostosowany do pracy osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind i podjazdów)
  2)Praca biurowa przy komputerze
  3)Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i II pietrze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie teleinformatycznej. Praca polegajaca na zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi, systemami serwerowymi, sieciami telekomunikacyjnymi.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne uprawnienie SEP na ekspolatację „E” – do 1 kV
  • znajomość języka angielskiego w dziedzinie informatyki pozwalająca rozumieć zapisy generowane przez systemy informatyczne,
  • konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów teleinformatyczych, w tym systemów opartych na Windows Server 2008 lub wyższych (np. Windows Serwer 2012),
  • obsługa komputera – śodowisko WORD i EXCEL, ocsługa urządzeń biurowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia, czytania i zrozumienia norm, rysunków technicznych, przepisów prawnych.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu konfiguracji, zarządzania i utrzymania systemów teleinformatycznych (w tym sieci komputerowe, serwery),
 • szkolenie CISCO co najmniej na poziomie CCNA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na BIP-ie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadanie kwalifikacji (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, świadcetwa ukończenia kursów, certyfikatów, itp.)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, ktorzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatow

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Głogowska 24
  45-15 Opole Sekcja Organizacyjno-Kadrowa I Piętro p. 101 lub przesłane na wskazany adres

Inne informacje:

  Na aplikacjach należy dokonać zapisu ” Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – starszy specjalista w Wydziale Kwatermistrzowsko-technicznym”.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych mogą być odebrane w sekcji oragnizacyjno-kadrowej Komendy Miejskiej PSP w Opolu lub zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie brutto: 2700,00 zł miesięcznie.