Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw Jednoosobowego stanowiska ds. łączności i informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach,
  ul. Polna 3
  64-500 Szamotuły

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szamotuły

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych i zarządzanie sprzętem komputerowym
 • wykonywanie czynności programistycznych, aktualizowanie i administrowanie witrynami internetowymi komendy
 • rozwiązywanie problemów użytkowników systemów informatycznych Policji i usuwanie bieżących awarii sprzętu technicznego będącego na stanie jednostki
 • pełnienie obowiązków administratora lokalnego systemów informatycznych i wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji administratora bezpieczeństwa informacji
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych z dokumentów rejestrujących do policyjnych baz danych
 • przeprowadzanie szkolenia użytkowników systemów informatycznych
 • instalowanie sprzętu informatycznego i oprogramowania w celu zapewnienia realizacji zadań przez użytkowników tych systemów. Zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny oraz materiały eksploatacyjne
 • prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i technicznej oraz ewidencji sprzętu technicznej będącej na stanie jednostki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze administracyjno – biurowym w siedzibie urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek oraz stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • w zakresie obsługi informatycznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • znajomość programów komputerowych typu office
  • umiejętność szybkiego działania i organizacji pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • samodzielność, odpowiedzialność, własna inicjatywa

wymagania dodatkowe

 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • przeszkolenie z zakresu „OIN”
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny Z POWOŁANIEM SIĘ NA NUMER OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ KPRM
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
  ul. Polna 3
  64- 500 Szamotuły

Inne informacje:

  dokumenty można składać osobiście w siedzibie KPP w Szamotułach lub przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy.
  dokumenty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia
  w Biuletynie Służby Cywilnej (www.usc.gov.pl) pod adresem j/w.

  INNE INFORMACJA
  – wysokość mnożnika 1,200 kwoty bazowej tj. 2. 248,61 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 29 31 325
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.