Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nadzoru inwestorskiego
 • w Wydziale Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży sanitarnej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • opracowywanie Programu Inwestycji oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami,
 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót w branży sanitarnej oraz uczestniczenie w komisji przetargowej,
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym zgodności ponoszonych kosztów z tytułu prowadzonych robót w branży sanitarnej,
 • pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych oraz przekazywanie ich wykazu do wydziału prowadzącego ewidencję środków trwałych,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno – remontowych w branży sanitarnej,
 • opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno – prawnych oraz dokumentacji technicznej procesu inwestycyjno – remontowego w branży sanitarnej, a po zakończeniu zadania przekazywanie ich do podręcznej składnicy akt wydziału,
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym oraz w zakresie finansowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno – remontowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, – zagrożenia wynikające z pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na wysokości powyżej 3 metrów, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży sanitarnej,
  • przynależność do Izby Inżynierów,
  • znajomość ustaw: prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarki środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Norma – Pro, dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne/budowlane,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość programu Auto – Cad, Programu do tworzenie WKI,
 • doświadczenie zawodowe w nadzorze inwestorskim robót budowlanych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży sanitarnej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym
  „Oferta pracy WIR-8/IV/15”.


Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.